Wedstrijdreglement op Gametown

1. Organisatie

Deze wedstrijden worden georganiseerd door Hemelaer N.V., Kaeystraat 8 te Holsbeek . Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die Hemelaer N.V. organiseert, tenzij voor een bepaalde wedstrijd een aangepast reglement wordt opgesteld. Hemelaer N.V. kan dit reglement op elk ogenblik wijzigen. De actuele versie van het reglement is steeds terug te vinden op de website van Gametown.be Elke wedstrijd kan worden gewijzigd, ingekort of stopgezet. Elke wijziging van de wedstrijdvoorwaarden zal gepubliceerd worden op Gametown.be. Deelname aan een wedstrijd is gratis. Deelnemen houdt in dat men het reglement van de wedstrijd en de beslissingen van de organisatoren aanvaardt. Het staat Hemelaer N.V. vrij al dan niet beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder om het wedstrijdverloop te volgen of een beslissing te nemen. Er wordt geen enkele communicatie (brief, mail, telefoon) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of over dit reglement. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Nederlandse taalrol, bevoegd.

2. Deelnemers en fraude

Personeelsleden van Hemelaer N.V. en of hun familieleden mogen niet deelnemen aan de wedstrijden. Per wedstrijd kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Er kan slechts één prijs per officieel in de bevolkingsregisters genoteerd domicilie adres gewonnen worden. Deelnemers die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, moeten onderling afspraken maken over hun deelname en zullen erover moeten waken dat zij elk hun eigen mailadres gebruiken om uitsluiting te vermijden. Deze bepalingen zijn van strikte toepassing. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst heeft deelgenomen. In het algemeen kan Hemelaer N.V. bij om het even welke poging tot fraude overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

3. Wedstrijdperiode en tijdbepaling

De periode waarin een wedstrijd loopt is aangegeven op Gametown.be. Hemelaer N.V. behoudt het recht voor een wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. De tijdinstellingen op de Gametown.be server gelden zijn bepalend, ook indien deze zouden afwijken van de werkelijke tijd. Deelnemingsformulieren die niet binnen de aangegeven periode toekomen worden niet meer in aanmerking genomen. Het tijdstip van de elektronische ontvangst op de site of via e-mail zal gelden als bewijs. Bij ex aequo wint de deelnemer wiens deelnemingsformulier het eerst werd ontvangen.

4. Winnaars en prijzen

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De winnaars moeten hun prijzen afhalen of laten afhalen bij het Gametown PR hoofdkantoor, Heikant 17, 2290 Vorselaar. Zij moeten dit doen binnen de 30 dagen na de mededeling dat zij een prijs gewonnen hebben, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Prijzen die niet tijdig werden afgehaald, komen terug toe aan Hemelaer N.V. Indien vermeld in de wedstrijd kunnen prijzen ook binnen de 60 dagen na afloop van de wedstrijd verzonden worden naar de winnaars. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat men de beperkingen van het internet en elke vorm van technisch falen aanvaardt, zoals het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's verbonden aan eventuele virussen, bugs, anomalieën of andere technische gebreken op het netwerk.

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid en waarschuwing

Gametown.be stelt alles in het werk om haar site bedrijfszeker en veilig te houden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site, zelfs niet in geval van grove fout. De deelnemer moet zelf alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting en bezoekt de site Gametown.be op eigen risico. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Hemelaer N.V. in het gedrang brengen. In het algemeen wijst Hemelaer N.V. elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze gratis wedstrijd formeel af.

6. Privacy en e-handel

De gegevens van de deelnemers kunnen worden opgenomen in het bestand van Hemelaer N.V. Kaeystraat 8 te Holsbeek. Gegevens van de winnaars worden ook opgenomen in de bestanden van de sponsorende bedrijven. Zo kunnen zij de deelnemers ook in de toekomst op de hoogte houden van hun activiteiten en gewonnen prijzen verzenden. Hemelaer N.V. heeft het recht de persoonsgegevens van de deelnemers, met uitzondering van hun e-mailadres, telefoon- en gsmnummer, door te geven aan andere bedrijven met mogelijk interessante informatie. Deelnemers kunnen hun gegevens steeds raadplegen of laten verbeteren. Bij elke elektronische post die zij van Hemelaer N.V. ontvangen, krijgen zij de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie (wet op de privacy van 8/12/1992, wet op de e-handel van 11/03/2003)/